26569072 - 26564872 - 26568148 - 021-26547885

info@kavoshins.ir

  • ورود | ثبت نام

زبان روسی یکی از گسترده ترین زبان هایی است که به صورت مداوم توسط اشخاص اروپایی مورد استفاده واقع می شود. این زبان متعلق به گروه اسلاویک یکی از گروه های زبانی اروپایی- هندی می باشد. گروه های زبان اسلاویک به اسلاویک غربی (چک؛ اسلواک؛ لهستان و صربستان)؛ اسلاویک جنوبی (بلغارستان؛ کرواسی؛ صربستان و اسلوونی)؛ شرق اسلوایک (روسیه؛ اوکراین و بلاروس) نیز تقسیم می شود .زبان روسی به عنوان یکی از پنج زبان رسمی در نظر گرفته می شود و رتبه جهانی خاصی را در میان زبان هایی چون چینی؛ انگلیسی؛ اسپانیایی و هندی به خود اختصاص داده است. این در حالیست که تعداد 142 میلیون شهروند به زبان روسی تکلم می نمایند. هر ساله افراد زیادی از طرق مختلف از جمله مهاجرت تحصیلی به روسیه ، وارد آن کشور می شوند که دانستن زبان روسی از شرایط و راه های مهاجرت به روسیه می باشد.
جغرافیای زبان روسی:
از نظر جغرافیا؛ زبان روسی از شهرت خاصی برخوردار است چرا که در اغلب کشورها بخصوص در مرکز آسیا نیز مورد استفاده واقع می شود. تخمین زده شده است که تعداد افرادی که به زبان روسی تکلم می نمایند به 255 تا 258 میلیون نفر خواهد رسید.کشور روسیه اثبات کرده است که زبان روسی هم از جهت بین المللی بودن و ظاهر شدن در متن های ادبی نویسنده های مشهور نظیرDostoevsky, Tolstoy, Pushkin

ساختار گرامری زبان روسی :
زبان روسی از نظر ساختار گرامری دارای تشابهاتی با زبانهای اروپای شرقی و زبان آلمانی است. برخی از مهمترین خصوصیات این گرامری این زبان عبارتند از
جنسیت اسامی در زبان روسی :
جنسیت اسامی نقش مهمی در زبان روسی ایفا می کند. دانستن جنسیت اسامی از این نظر مهم است که این موضوع بر روی صفت ها، ضمایر و حالت گذشته افعال تأثیر می گذارد. میتوان گفت ساختن حتی یک عبارت ساده هم در زبان روسی بدون دانستن جنسیت اسامی غیرممکن است.می توااند یکی از سه جنسیت زیر را داشته باشد : مذکر ، مونث و خنثی
 این قواعد در بیشتر موارد (اما نه همیشه) صادقند. اگر اسم به حیوان یا انسان اشاره کند، اسامی اشاره کننده به فرد یا حیوان مذکر، از نظر گرامری هم مذکر خواهد بود و برای مؤنثها برعکس. اسامی خنثی هم به اشیا یا مفاهیم انتزاعی اشاره می کنند. تنها دسته کوچکی از جانداران از نظر گرامری اسم خنثی دارند.االبته تعداد زیادی از اشیاء و اسامی غیر زنده هم مذکر یا مؤنث هستند. جنسیت این اسامی از قاعده ای تبعیت نمی کند و رابطه ای با معنای آنها ندارد. طبقه بندی اسامی غیر زنده به مذکر و مؤنث از طریق حروف آخر آن ها قابل شناسایی است. در واقع جنسیت بیشتر اسامی در زبان روسی را می توان از طریق آخرین حروف شناسایی کرد. تعدادی قواعد ساده برای شناسایی جنسیت اسامی وجود دارد. این قواعد برای نوآموزان کافی خواهد بود البته به یاد داشته باشید که از این طریق نمی توان جنسیت تمام اسامی روسی را شناسایی کرد .
حالت های زبان روسی :
زبان روسی هم مانند بیشتر زبانهای اسلاوی حالت محور است. این یعنی در این زبان به جای جایگاه اسم، حالت یا پادژ (Падеж) آن نقش اسم در جمله را مشخص میکند. زبان روسی دارای شش حالت متفاوت برای اسامی است: فاعلی (Nominative): حالت فاعلی به فاعل جمله اشاره میکند. فاعل به معنای واژه&amp;zwnj;ای است که فعلی را در جمله انجام می&amp;zwnj;دهد. به مثال زیر توجه کنید:&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align:right&quot;&gt;Студент говорит (دانش آموز صحبت می&amp;zwnj;کند)&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align:right&quot;&gt;در جمله بالا دانش آموز فاعل جمله به حساب می&amp;zwnj;آید.&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align:right&quot;&gt;مفعولی مستقیم (Accusative): حالت مفعولی مستقیم به مفعول مستقیم جمله اشاره می&amp;zwnj;کند و در مقابل حالت مفعولی غیر مستقیم قرار می&amp;zwnj;گیرد. به مثال زیر توجه کنید:&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align:right&quot;&gt;Студент читает книгу (دانش آموز کتاب می&amp;zwnj;خواند)&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align:right&quot;&gt;در این جمله کتاب مفعول مستقیم جمله است. برای درک بهتر مفعول مستقیم بهتر است مفعول غیر مستقیم را هم بشناسید.&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align:right&quot;&gt;مفعولی غیر مستقیم (Dative): حالت مفعولی غیر مستقیم به مفعول غیر مستقیم در جمله اشاره می&amp;zwnj;کند. به مثال زیر توجه کنید:&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align:right&quot;&gt;Студент пишет письмо сестре (دانش آموز نامه&amp;zwnj;ای به خواهر می&amp;zwnj;نویسد)&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align:right&quot;&gt;در این جمله ما دو مفعول داریم: نامه و خواهر. نامه مفعول مستقیم جمله و خواهر مفعول غیر مستقیم جمله خواهد بود. البته یک جمله می&amp;zwnj;تواند تنها دارای یک مفعول غیر مستقیم هم باشد. در رابطه با روش شناسایی مفعول مستقیم و غیر مستقیم بعداً بیشتر صحبت خواهیم کرد.&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align:right&quot;&gt;مالکی (Genitive): حالت مالکی به مالکیت چیزی توسط دیگری اشاره می&amp;zwnj;کند. به مثال زیر توجه کنید:&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align:right&quot;&gt;Работа студента очень интересна. (کار دانش آموز بسیار جالب است)&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align:right&quot;&gt;در جمله بالا کار متعلق به دانش آموز است پس واژه کار در حالت مالکی قرار خواهد گرفت.&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align:right&quot;&gt;ابزاری (Instrumental): حالت ابزاری به ابزاری اشاره می&amp;zwnj;کند در جمله کاری توسط آن انجام شده. به مثال زیر توجه کنید:&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align:right&quot;&gt;Студент пишет ручкой (دانش آموز با یک مداد می&amp;zwnj;نویسد)&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align:right&quot;&gt;در جمله بالا مداد در حالت ابزاریست چراکه از آن به عنوان یک ابزار استفاده شده.&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align:right&quot;&gt;حرف اضافه (Prepositional): حالت حرف اضافه معمولاً به مکانی اشاره می&amp;zwnj;کند که اتفاق در آن رخ داده. به مثال زیر توجه کنید:&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align:right&quot;&gt;Студент живёт в Москве (دانش آموز در مسکو زندگی می&amp;zwnj;کند)&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align:right&quot;&gt;در جمله بالا واژه مسکو (Москве) به همراه حرف اضافه в مجموعاً حالت حرف اضافه را ایجاد می&amp;zwnj;کنند.&lt;/p&gt; &lt;h1 style=&quot;text-align: right;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:18px&quot;&gt;&lt;strong&gt;آزمون زبان روسی&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;&amp;nbsp;(TORFEL)&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h1&gt; &lt;p dir=&quot;RTL&quot; style=&quot;text-align:right&quot;&gt;آزمون بین المللی زبان روسی&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;&amp;nbsp;(Test Of Russian As A Foreign Language&amp;nbsp;( TORFEL&amp;nbsp;&lt;/span&gt;یک آزمون بین المللی زبان روسی است که توسط وزارت علوم روسیه برگزار می شود. آزمون بین امللی زبان روسی&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;&amp;nbsp;TORFEL&amp;nbsp;&lt;/span&gt;از سال ۲۰۰۹ دارای پنج سطح است که عبارتنند از : پایه ، اول ، دوم ، سوم ، چهارم . آزمون بین امللی زبان روسی از سال ۱۹۹۲ پایه ریزی شد و بعد از سال ۱۹۹۸ برای ورود به دانشگاه های کشور روسیه این آزمون بین امللی زبان روسی به صورت اجباری در آمده است&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p dir=&quot;RTL&quot; style=&quot;text-align:right&quot;&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;TORFEL&amp;nbsp;&lt;/span&gt;یکی از معروفترین آزمون بین المللی زبان روسی میباشد. برای دریافت یک مدرک بین المللی از دانش&amp;nbsp;زبان روسی&amp;nbsp;داشتن مدرک تورفل بسیار ارزنده است. برخی اطلاعات کلی در ارتباط با آزمون&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;&amp;nbsp;TORFEL&amp;nbsp;&lt;/span&gt;شامل موارد زیر میباشد&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;:&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p dir=&quot;RTL&quot; style=&quot;text-align:right&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;ul&gt; &lt;li dir=&quot;RTL&quot;&gt;این آزمون دارای 5 سطح از پایه تا سطح 4 میباشد&lt;/li&gt; &lt;li dir=&quot;RTL&quot;&gt;داشتن مدرک تورفل برای ورود به اکثر دانشگاههای روسیه اجباری ست&lt;/li&gt; &lt;li dir=&quot;RTL&quot;&gt;این آزمون در طی 2 روز برگزار میشود&lt;/li&gt; &lt;/ul&gt; &lt;p dir=&quot;RTL&quot; style=&quot;text-align:right&quot;&gt;برای آشنایی با بخش های مختلف آزمون&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;&amp;nbsp;TORFEL&amp;nbsp;&lt;/span&gt;به این بخش توجه نمایید. بخش های این آزمون شامل&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;:&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;ul&gt; &lt;li dir=&quot;RTL&quot;&gt;بخش گرامر و ساختار&lt;/li&gt; &lt;li dir=&quot;RTL&quot;&gt;بخش لغت&lt;/li&gt; &lt;li dir=&quot;RTL&quot;&gt;بخش شنیداری&lt;/li&gt; &lt;li dir=&quot;RTL&quot;&gt;بخش نوشتاری&lt;/li&gt; &lt;li dir=&quot;RTL&quot;&gt;بخش گفتاری&lt;/li&gt; &lt;li dir=&quot;RTL&quot;&gt;بخش خواندن و درک مطلب&lt;/li&gt; &lt;/ul&gt; &lt;p dir=&quot;RTL&quot; style=&quot;text-align:right&quot;&gt;همانطور که گفته شد آزمون طی دو روز برگزار میشود. این دو روز شامل بخش های&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;&amp;nbsp;:&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;ul&gt; &lt;li dir=&quot;RTL&quot;&gt;روز اول آزمون : لغات / گرامر / خواندن / شنیداری&lt;/li&gt; &lt;li dir=&quot;RTL&quot;&gt;روز دوم آزمون : گفتاری / نوشتاری&lt;/li&gt; &lt;/ul&gt; &lt;p dir=&quot;RTL&quot; style=&quot;text-align:right&quot;&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;5&amp;nbsp;&lt;/span&gt;سطح آزمون زبان روسی طبق تعیین سطح اروپایی معادل سطح های زیر میباشد&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;:&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;ul&gt; &lt;li dir=&quot;RTL&quot;&gt;سطح پایه : سطح&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;&amp;nbsp;A2&lt;/span&gt;&lt;/li&gt; &lt;li dir=&quot;RTL&quot;&gt;سطح اول : سطح&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;&amp;nbsp;B1&lt;/span&gt;&lt;/li&gt; &lt;li dir=&quot;RTL&quot;&gt;سطح دوم : سطح&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;&amp;nbsp;B2&lt;/span&gt;&lt;/li&gt; &lt;li dir=&quot;RTL&quot;&gt;سطح سوم : سطح&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;&amp;nbsp;C1&lt;/span&gt;&lt;/li&gt; &lt;li dir=&quot;RTL&quot;&gt;سطح چهارم : سطح&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;&amp;nbsp;C2&lt;/span&gt;&lt;/li&gt; &lt;/ul&gt; &lt;p dir=&quot;RTL&quot; style=&quot;text-align:right&quot;&gt;متقاضیان برای ادامه تحصیل در رشته های عالی در کشور روسیه باید در&amp;nbsp;این آزمون شرکت نمایید&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;.&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</p>

نام شما :
نام خانوادگی :
ایمیل :
پیام شما :
کد امنیتی :
Retype the CAPTCHA code from the image
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 


انصراف